MTECVIET hân hạnh giới thiệu bộ chuyển đổi tín hiệu của MASIBUS.

AC Line Transducer:

  • DA Current Transducer
  • DV Voltage Transducer
  • DW/DVA/DVAR Power Transducer
  • DH Frequency Transducer
  • DPF Power Factor Transducer

AC Line transducers for all requirements.

Cảm ơn Quý khách đã chọn sản phẩm MTECVIET...