Counter electricity hour CELSA

KWH Coumter

KWH meter và Bộ đếm CELSA được phân phối bởi MKE

đồng hồ KWH gắn rail chuẩn IEC, ANSI

Trả lời